Privacy & disclaimer - Tassenmuseum

Privacy en disclaimer

Alles over ons privacybeleid, onze disclaimer en cookies.

Privacy

Binnen het Tassenmuseum Hendrikje wordt gewerkt met persoonsgegevens van bezoekers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden van de stichting. Men moet erop kunnen vertrouwen dat de stichting zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de Stichting mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De stichting is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De stichting geeft door middel van dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de stichting. Dit privacy beleid van de stichting is in lijn met het algemene beleid van de stichting en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met persoonsgegevens

Hieronder de wettelijke kaders waarop dit beleid is gebaseerd.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp),
vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op basis van de wettelijke eisen gaat de stichting op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De stichting houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke, duidelijke, inzichtelijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doel
De stichting zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor duidelijk bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen op basis van één van de grondslagen uit de AVG verwerkt.

Rechtmatige grondslag
De wet zegt dat er voor elke verwerking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag uit de wet van toepassing moet zijn. Dat betekent dat de verwerking alleen mag plaatsvinden:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is/was
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden
 • Voor de goede vervulling van de taak
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking

In geval van toestemming van betrokkenen kunnen wij aantonen dat wij deze toestemming ook daadwerkelijk hebben gekregen.

Dataminimalisatie, Subsidiariteit en Proportionaliteit
De stichting verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De stichting streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt en mag de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking. Wanneer met geen, of minder (belastende), persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden moet daar altijd voor gekozen worden.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit, vertrouwelijkheid en delen met derden
De stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de stichting voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het (informatie)beveiligingsbeleid. Persoonsgegevens worden zo min mogelijk gedeeld met derden. Indien gegevens worden gedeeld met externe partijen maakt de stichting afspraken met de derde partij om minimaal te voldoen aan de in de AVG gestelde eisen hierover.

Rechten van betrokkenen
De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan de stichting te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt
 • Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de stichting om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan de stichting te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De stichting zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden bij de functionaris voor gegevensverwerking. De stichting heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de stichting laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de stichting, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan de stichting aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Register van verwerkingen
De stichting is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de stichting de verwerkingsverantwoordelijke is. Elk register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt, namelijk:

 • De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, mogelijk, de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke(n);
 • De doelen van de verwerking;
 • Een beschrijving van het soort persoonsgegevens en de daarbij horende betrokkenen;
 • Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
 • Een beschrijving van het delen van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie;
 • De termijnen waarin de verschillende persoonsgegevens moeten worden gewist;
 • Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Aanstellen van een Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
De stichting heeft een FG aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van het AP. Het is niet de bedoeling dat de functionaris de taken op het gebied van bescherming van de privacy van de afdelingen overneemt. De afdelingen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. Een verwerking van persoonsgegevens wordt eerst aan de FG gemeld voordat de verwerking begint. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de richtlijnen op het gebied van privacy.

Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van de stichting. Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

Persoonsgegevens:
Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).

Verwerking:
Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet.

Wijze van verwerking
De hoofdregel van de verwerking van persoonsgegevens is dat het alleen toegestaan is in overeenstemming met de wet, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. De wet gaat uit van subsidiariteit. Dit betekent dat verwerking alleen is toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt.

In de wet wordt ook gesproken over proportionaliteit. Dit betekent dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. De stichting zorgt ervoor dat de persoonsgegevens kloppen en volledig zijn voordat ze verwerkt worden. Deze gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast beveiligt de Stichting alle persoonsgegevens. Dit moet voorkomen dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

Doorgifte
De Stichting geeft geen persoonsgegevens door of deelt deze niet met derden als er geen verwerkersovereenkomst afgesloten is.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Geautomatiseerde verwerkingen

Profilering:
Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Profilering is alleen toegestaan als aan de voorwaarden wordt voldaan. In Artikel 22.2 worden de uitzonderingen opgesomd: 1. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke. 2. toegestaan door Nederlands/EU recht. 3. Na toestemming van de betrokkene.

De Stichting gebruikt alleen profilering als het algemene gegevens betreft en er dus geen relatie tot een persoon meer te leggen is omdat de gegevens geanonimiseerd en gepseudonimiseerd worden. Daarnaast heeft de profilering geen rechtsgevolg en/of worden personen niet in aanmerkelijke mate getroffen.

Big data en tracking
Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, de stichting wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

De Stichting gebruikt alleen big data als het algemene gegevens betreft en er dus geen relatie tot een persoon meer te leggen is.

Inzet van camera’s
Binnen de stichting wordt onder bepaalde omstandigheden gebruik gemaakt van cameratoezicht. Cameratoezicht wordt alleen gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen worden camera’s alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken, en worden er eisen gesteld aan de inzet van camera’s. Deze eisen zijn:

 • Niet op de openbare weg tenzij het niet anders kan
 • Camerabeelden worden niet gedeeld met derden, tenzij formeer opgevraagd door Justitie
 • Camerabeelden worden maximaal tussen de 5 en 8 dagen bewaard,
 • Camerabeelden worden alleen uitgekeken/teruggekeken door geautoriseerd personeel

In geval van incidenten of bijzonderheden kunnen camerabeelden langer worden bewaard. Het hoofd bedrijfsvoering beslist hierover. Deze beelden worden bewaard op een stand-alone PC bij de teamleider beveiliging.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico’s van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. De stichting voert deze uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer er een grootschalige monitoring van openbare ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

Datalekken
We spreken van een datalek wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt de stichting dit zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit later dan 72 uur is wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt de stichting dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. Om toekomstige datalekken te voorkomen worden bestaande datalekken geëvalueerd.

Afsluiting
Als de stichting een wettelijke verplichting niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. Deze zal via de klachtenregeling van de stichting worden behandeld. In gevallen waar het reglement niets over zegt, beslist het management team of directeur.

Disclaimer

Stichting Tassenmuseum Hendrikje en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, geplaatst door derden op de websites www.tassenmuseum.nl en www.museumofbagsandpurses.com of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de websites www.tassenmuseum.nl en www.museumofbagsandpurses.com (hierna: deze websites).
Stichting Tassenmuseum Hendrikje is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze websites.
De informatie op deze websites is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.
Stichting Tassenmuseum Hendrikje behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze websites en de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
Stichting Tassenmuseum Hendrikje en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) deze websites of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze websites behoren toe aan Stichting Tassenmuseum Hendrikje en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.
Alle bepalingen en voorwaarden van Stichting Tassenmuseum Hendrikje zijn van toepassing.

Cookies

Tassenmuseum Hendrikje maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt.

Functionele cookies

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Deze zullen in tegenstelling tot de niet-functionele cookies zonder toestemming worden geplaatst.

Google Analytics

Het Tassenmuseum gebruikt cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker.

Sociale media

Op de website is functionaliteit van AddThis opgenomen om afbeeldingen of pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Pinterest en Google+. Deze functionaliteit werkt door code die van AddThis zelf afkomstig is. Via deze code worden cookies geplaatst. Het Tassenmuseum heeft geen invloed op deze cookies. Zie voor meer informatie www.addthis.com/privacy.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Houd er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer je cookies blokkeert. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen

Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.

News & Updates

Blog

Tassenmuseum Amsterdam tijdelijk gesloten

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus sluit het Tassenmuseum Amsterdam haar deuren tot nader order.…

Virtuele Tour Trunk Show

Met onze virtuele tour ontdek je de expositie Trunk Show vanuit je eigen huis.
Blog

Interview Manon Schaap X Zenggi

Manon Schaap, directeur van Tassenmuseum Amsterdam, neemt je mee door het museum in samenwerking met het modelabel Zenggi.
Blog

Rondleidingen over de emancipatie van de vrouw

Op 8 maart aanstaande, besteedt Tassenmuseum Amsterdam aandacht aan Internationale Vrouwendag.
Blog

Meest iconische tassen aller tijden

De meest iconische tassen aller tijden worden tentoongesteld in Victoria & Albert Museum
Nieuws

Lezingen over magische koffers

Tijdens Trunk Show organiseert Tassenmuseum Amsterdam een interessant programma met lezingen over magische koffers.
Blog

What's in a Bag?

Interview with Manon Schaap, the new director of the Tassenmuseum Amsterdam.
Nieuws

Tassenmuseum Amsterdam bouwt aan haar toekomst

Tassenmuseum Amsterdam is in beweging. Van een museum met tassen naar een sprankelend Huis vol verhalen over de tas, maar…
Nieuws

Elza Wandler vormt de mode-industrie

Volgens internationaal platform The Business of Fashion behoort de Nederlandse ontwerper Elza Wandler tot een van de personen die de…
Nieuws

Talent Talks en Tours

Tijdens Talent Talk #2 vertelt ontwerper Elza Wandler het verhaal van haar merk Wandler, dat binnen een paar jaar is…
Blog

Tassenmuseum Amsterdam denkt ‘out of the bag’ met nieuwe koers

Met de komst van Manon Schaap werd aangekondigd dat het museum letterlijk ‘out of the bag’ en ‘out of the…
Nieuws

Manon Schaap nieuwe directeur Tassenmuseum Amsterdam

Manon Schaap is sinds 1 maart directeur van Tassenmuseum Amsterdam in Amsterdam. Ze is verantwoordelijk voor de artistieke koers, de…