Algemene voorwaarden - Tassenmuseum

Algemene bezoekersvoorwaarden

Tassenmuseum Amsterdam

1. Algemene bepalingen: definities

1.1 Tassenmuseum Hendrikje: Stichting Tassenmuseum Hendrikje, die krachtens haar doelstelling 500 jaar geschiedenis van de tas presenteert aan een nationaal en internationaal publiek.
1.2 Bezoeker: een ieder die, op basis van een geldig Toegangsbewijs, Tassenmuseum Hendrikje betreedt voor het bezichtigen van de expositieruimten of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont.
1.3 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in Tassenmuseum Hendrikje.
1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in Tassenmuseum Hendrikje.
1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Tassenmuseum Hendrikje en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.
2.2 Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door Tassenmuseum Hendrikje in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Tassenmuseum

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd Tassenmuseum Hendrikje te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.
3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Tassenmuseum Hendrikje ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Tassenmuseum Hendrikje of een daartoe door Tassenmuseum Hendrikje bevoegd verklaarde instantie.
3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van Tassenmuseum Hendrikje, bij gebreke waarvan Tassenmuseum Hendrikje Bezoeker de toegang tot Tassenmuseum Hendrikje kan ontzeggen.
3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij Tassenmuseum Hendrikje heeft betreden.
3.5 Een vooraf gekocht Entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde tijd.
3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.
3.7 Tassenmuseum Hendrikje is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door Tassenmuseum Hendrikje noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van Tassenmuseum Hendrikje. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.
3.8 Het meenemen van jassen, (rug-)tassen groter dan a4 formaat, paraplu’s en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Deze dient u op te hangen in de garderobe of te plaatsen in de daartoe bestemde kluisjes.
3.9 De volgende voorwerpen mogen niet in Tassenmuseum Hendrikje worden meegenomen:
a. geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden
afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te
kunnen worden gebruikt;
b. puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of
snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
c. stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
d. ontplofbare en ontvlambare stoffen;
e. chemische en toxische stoffen.
f. flessen of flesjes met vloeistof (waaronder water).
Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot Tassenmuseum Hendrikje ontzegd.
Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.

4. Verblijf in het Tassenmuseum

4.1 Het verblijf van Bezoeker in Tassenmuseum Hendrikje is voor eigen rekening en risico.
4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in Tassenmuseum Hendrikje gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Bezoeker is voorts verplicht de door functionarissen van Tassenmuseum Hendrikje gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot Tassenmuseum Hendrikje worden ontzegd zonder dat Tassenmuseum Hendrikje tot vergoeding van enige schade of tot restitutie zal zijn gehouden.
4.3 Het meenemen paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Tassenmuseum Hendrikje aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in een kluisje zijn geplaatst.
4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in 4.3 heeft meegenomen voorbij de kaartcontrole.
4.5 Er is cameratoezicht in Tassenmuseum Hendrikje. Camerabeelden worden gedurende een door Tassenmuseum Hendrikje te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.
4.6 Tassenmuseum Hendrikje is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan Tassenmuseum Hendrikje c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging
door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot Tassenmuseum Hendrikje voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Tassenmuseum Hendrikje kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in 4.7. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.
4.7 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is Tassenmuseum Hendrikje gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de staf van Tassenmuseum Hendrikje van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij Tassenmuseum Hendrikje verlaat.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in Tassenmuseum Hendrikje:
a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel
kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door
hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp3-spelers e.d.);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken; e. geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in het museumcafé; een en ander
onverminderd de verplichting tot het nuttigen van een consumptie in het museumcafé; etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten;
f. niet mobiel telefoneren;
g. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is
toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
h. geen foto-, video- en filmopnamen maken;
i. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Tassenmuseum Hendrikje. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie.
5.2 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.
5.3 Voor basisscholen geldt dat per groep van 5 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Voor middelbare scholen dient per groep van 10 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig te zijn. Tassenmuseum Hendrikje behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.
5.4 Rondleidingen door gidsen van buiten het museum zijn niet toegestaan.
5.5 Onverlet het bepaalde in 5.1h mogen in Tassenmuseum Hendrikje gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen slechts voor commerciële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van Tassenmuseum Hendrikje, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door Tassenmuseum Hendrikje aan Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Tassenmuseum
Hendrikje;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van Tassenmuseum Hendrikje, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Tassenmuseum Hendrikje.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Tassenmuseum Hendrikje is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Tassenmuseum Hendrikje. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: a. het door de verzekeraar van T assenmuseum Hendrikje aan T assenmuseum Hendrikje
ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; of b. de ter zake van de schade door een derde aan Tassenmuseum Hendrikje uitgekeerde
vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval.
7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Tassenmuseum Hendrikje in geen geval meer bedragen dan de onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.
7.3 Aansprakelijkheid van Tassenmuseum Hendrikje voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor Tassenmuseum Hendrikje, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Tassenmuseum Hendrikje niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Tassenmuseum Hendrikje zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Tassenmuseum Hendrikje gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door Bezoeker in Tassenmuseum Hendrikje gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de entree van Tassenmuseum Hendrikje.
9.2 Tassenmuseum Hendrikje zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Amsterdam.
9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van
Tassenmuseum Hendrikje over de status van de vermeende eigenaar is Tassenmuseum Hendrikje gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.
9.4 Tassenmuseum Hendrikje behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de entree van Tassenmuseum Hendrikje of u kunt een e-mail sturen naar info@tassenmuseum.nl.

11. Lopende acties & voorwaarden

11.1 Van 25 oktober 2018 tot 1 maart 2019 10,- euro korting High Tea Hendrikje

Actie Ditjes & Datjes
In uitgave nummer 11 (2018) van de “Ditjes & Datjes” (via Dirk van den Broek supermarkten) vind je een coupon ter waarde van 10,- euro korting op de High Tea Hendrikje in combinatie met museumentree.
Prijs € 21,50 p.p. in plaats van € 31,50 p.p. (met museumjaarkaart € 16,50 p.p.)

11.2 Actievoorwaarden
Actie is geldig mét museumbezoek
Actie is geldig van 25 oktober 2018 tot 1 maart 2019
Korting is alleen toepasbaar op de High Tea Hendrikje
Korting is alleen toepasbaar tegen inlevering coupon
Je krijgt 10 euro korting per persoon (één High Tea per persoon)
De actie is niet geldig voor groepen groter dan 4 personen
De korting wordt niet omgezet in contanten
Kortingsactie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen

12. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

12.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van Tassenmuseum Hendrikje, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.tassenmuseum.nl
12.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en Tassenmuseum Hendrikje is Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van Tassenmuseum Hendrikje zijn vastgesteld door zijn directeur en zijn onder meer gepubliceerd op www.tassenmuseum.nl.

Stichting Tassenmuseum Hendrikje te Amsterdam
Ralph Dassen, Zakelijk directeur
Oktober 2018

News & Updates

Blog

Tassenmuseum Amsterdam tijdelijk gesloten

In lijn met het landelijke beleid met betrekking tot het coronavirus sluit het Tassenmuseum Amsterdam haar deuren tot nader order.…

Virtuele Tour Trunk Show

Met onze virtuele tour ontdek je de expositie Trunk Show vanuit je eigen huis.
Blog

Interview Manon Schaap X Zenggi

Manon Schaap, directeur van Tassenmuseum Amsterdam, neemt je mee door het museum in samenwerking met het modelabel Zenggi.
Blog

Rondleidingen over de emancipatie van de vrouw

Op 8 maart aanstaande, besteedt Tassenmuseum Amsterdam aandacht aan Internationale Vrouwendag.
Blog

Meest iconische tassen aller tijden

De meest iconische tassen aller tijden worden tentoongesteld in Victoria & Albert Museum
Nieuws

Lezingen over magische koffers

Tijdens Trunk Show organiseert Tassenmuseum Amsterdam een interessant programma met lezingen over magische koffers.
Blog

What's in a Bag?

Interview with Manon Schaap, the new director of the Tassenmuseum Amsterdam.
Nieuws

Tassenmuseum Amsterdam bouwt aan haar toekomst

Tassenmuseum Amsterdam is in beweging. Van een museum met tassen naar een sprankelend Huis vol verhalen over de tas, maar…
Nieuws

Elza Wandler vormt de mode-industrie

Volgens internationaal platform The Business of Fashion behoort de Nederlandse ontwerper Elza Wandler tot een van de personen die de…
Nieuws

Talent Talks en Tours

Tijdens Talent Talk #2 vertelt ontwerper Elza Wandler het verhaal van haar merk Wandler, dat binnen een paar jaar is…
Blog

Tassenmuseum Amsterdam denkt ‘out of the bag’ met nieuwe koers

Met de komst van Manon Schaap werd aangekondigd dat het museum letterlijk ‘out of the bag’ en ‘out of the…
Nieuws

Manon Schaap nieuwe directeur Tassenmuseum Amsterdam

Manon Schaap is sinds 1 maart directeur van Tassenmuseum Amsterdam in Amsterdam. Ze is verantwoordelijk voor de artistieke koers, de…